اسپری خاموش کننده آتش نشانی (2)

کپسول آتش نشانی آب و گاز (10)

کپسول آتش نشانی بیوورسال / سوپر بیوژل (12)

کپسول آتش نشانی پودر و گاز (15)

کپسول آتش نشانی سقفی (1)

کپسول آتش نشانی گاز کربنیک CO2 (9)