اسپری خاموش کننده آتش نشانی (2)

کپسول آتش نشانی آب و گاز (11)

کپسول آتش نشانی بیوورسال / سوپر بیوژل (12)

کپسول آتش نشانی پودر و گاز (19)

کپسول آتش نشانی سقفی (4)

کپسول آتش نشانی گاز کربنیک CO2 (9)