مشخصات

    تعداد و نحوه تحویل

    وسیله نقلیه برای تحویل کالا اعزام شود.ارسال کالا توسط مشتری است.